Velg en side

I Norge har salget av antall el-sykler omtrent doblet seg hvert år siden 2012. Salget for 2017 er anslått til å bli nærmere 70 000. Det er fortsatt lite i forhold til anslaget på om lag 400 000 ordinære sykler. Selv om salget skulle stabilisere på rundt 70 000 i året som en del salgsprognoser kan tyde på vil likevel el-sykkel parken etter hvert bli betydelig.

I hele Norden har det vært en nedgang i sykkelsalget de siste årene, men el-syklenes andel av salget har økt. Unntaket er Finland hvor salget av el-sykler ikke har tatt av. Her utgjør el-syklene knapt 1 % av sykkelmarkedet.

I både Sverige og Danmark har man sett en svak tilbakegang i sykkelsalget totalt, men el-sykkel andelen i begge land. For Danmark fortsatte salget av el-sykler å øke også i 2016. Andelen el-sykler av det totale sykkelmarkedet økte i 2016 til 9 %. Det gjør at Danmark ligger på fjerdeplass i Europa i andel el-sykler, etter Nederland, Belgia og Tyskland.

5 % av sykkelmarkedet i Sverige

I Sverige er også el-sykkel salget økende og el-sykler utgjør nå om lag 5 % av sykkelmarkedet

Kina har opplevd en eksplosiv vekst i salget av el-sykler inkludert mopedtypen med en økning av salget fra 56 000 i 1998 til over 21 millioner i 2008, anslaget for 2010 var at landet ville ha hele 120 millioner el-sykler og man regner med at veksten vil fortsette. Den raske veksten har dels sammenheng med at Kina er verdens ledende produsent av el-sykler, dels at myndighetene har innført restriksjoner i de fleste store byene på kjøretøy med fossilt brennstoff.

India

De første syklene med elektrisk hjelpemotor ble introdusert I India så tidlig som I 1993. I 2008 passerte salget av el-sykler salget av vanlige mopeder. Det er særlig sykler med passasjerseter for 2 eller flere som har blitt populære i India.

Nederland

I Nederland regner man med at det er mer enn 18 millioner sykler hvor av el-syklene utgjør vel 10 %. El-sykkelsalget nesten firedoblet seg fra om lag 40 000 enheter i 2006 til 153 000 i 2009. I 2010 regner man med at hver åttende solgte sykkel er en el-sykkel. Dette til tross for at el-sykler i gjennomsnitt er tre ganger så dyre som en vanlig sykkel. En markeds undersøkelse om arbeidsreiser fra 2008 viste at gjennomsnittsdistansen som en vanlig sykelist tilbakela var 6,3 kilometer, mens eiere av el-sykler i gjennomsnitt tilbakela 9,8 kilometer. Denne undersøkelsen viste også el-sykler er spesielt populære blant folk over 65 år, mens interessen var begrenset blant pendlere. El-sykler i Nederland er særlig brukt til fritids turer, handling og andre former for ærender.

USA

I USA har bruken av el-sykler i liten grad slått an. I 2009 regnet man med at det bare var om lag 200 000 el-sykler i landet. El-syklene er særlig populære for varelevering i byer som New York. I 2012 gjennomførte to el-sykkel entusiaster den første transkontinentale turen fra New York til San Francisco på i alt 6 400 kilometer i et forsøk på å øke interessen for el-sykler i USA.

I USA er de fleste el-syklene ombygde vanlige sykler. Man får gjør-det-selv pakker som inneholder motor, de fleste foretrekker nav-motor som enten er montert på for hjul eller bak hjul, fartskontroller, batteri og nødvendige koblinger og kabler. Det mest foretrukne batteriet er litium batterier. En rekke firmaer tilbyr slike standard pakker, men det går selvsagt an å få kjøpt fabrikklagde el-sykler også.

I motsetning til de fleste andre land som har introdusert el-sykler, har salget i USA gått noe ned de siste årene. Forklaringen som gjerne gis er at dette skyldes nedgang i drivstoff prisene.