Velg en side

Det er få land hvor så mange kjøper og har sykkel som i Norge, i forhold til befolkningen og klimaet. Det som skiller oss fra en del andre land hvor det er mange sykler, er at vi bruker sykkelen relativt lite til hverdags. Når vi skal på jobb, handle eller kjøre barn til skole, barnehage eller trening, er det bilen som fortsatt er førstevalget for de aller fleste. Fortsatt er det knapt 5 prosent av alle reiser som skjer på sykkel det til tross for at det er allmenn enighet om at sykling er bra for både for helse og miljø, som er verdier som står høyt i det norske samfunn. Det er dessuten en politisk målsetting å legge til rette for økt bruk av sykkel. Sykkelveinettet er da også kraftig utbygd de siste årene.

Det er i denne sammenhengen en må se framtidig bruk av el-sykkelen. De undersøkelser som er gjort til nå tyder nemlig på at el-sykkelen fører til drastiske endringer av transportvanene for den del av befolkningen som har prøvd den. Forskning utført ved Transportøkonomisk Institutt tyder på at overgang til el-sykkel gjør at folk sykler om lag dobbelt så mye som før enten man regner det i antall kilometer, antall turer eller som andel av total transport.

Totalt sett er andelen menn som sykler noe større enn andelen kvinner. Undersøkelser om el-sykkel bruken tyder da også på at effekten av introduksjon av el-sykkel er spesielt sterk når det gjelder kvinner. Menn sykler riktignok gjennomsnittlig lengre, men kvinner bruker sykkelen betydelig oftere.

I en annen undersøkelse utført av Oslo kommune svarer både kvinner og menn at dårlige sykkelveier og trafikksikkerhet sammen med en del praktiske hindringer er viktige grunner til at de ikke sykler.

El-sykkelen er et godt svar på en god del av de praktiske hindringene. Det er for eksempel lettere å forsere tunge bakker eller transportere tunge ting, som for eksempel barn til barnehage eller handlekurver med en el-sykkel enn med vanlig tråsykkel. El-sykkelen rekker over større avstander på kortere tid for de fleste. Noe som gjør at den får et større anvendelsesområde. Dessuten, hvis en skal sykle til jobb kan en sykle i vanlige klær uten å bli så svett at en trenger å dusje og bytte klær.

Når det gjelder betydningen av sykkelveier og trafikksikkerhet kan dette være med å forklare noe av forskjellen i andel kvinner og menn som sykler. Generelt legger kvinner noe større vekt på sikkerhet og er noe mindre risikovillige enn menn.

Undersøkelser har også vist at betalingsvilligheten øker betydelig etter at man har fått prøve el-sykkel en stund. Ikke helt overraskende er kvinner noe mer interessert i å kjøpe el-sykkel enn menn. De som sykler mye fra før har generelt en større betalingsvilje for sykler generelt enn folk som sykler lite eller ikke i det hele tatt. Men her slår menn som bruker sykkel til konkurranse og trening sterkt ut. Alt i alt økte betalingsviljen med vel 1500 kroner for de som fikk prøve el-sykkel.

Skal man legge disse undersøkelsene til grunn er det mye som tyder på at el-sykkel bruken vil øke i årene framover også i Norge. For mange vil den erstatte bil nummer to, for andre vil den bety at de kan fortsette å sykle lengre enn hvis de var avhengig av vanlig tråsykkel. Dessuten kan el-sykkelen være aktuelle tilbud til helt nye brukergrupper som for eksempel lettere funksjonshemmede.
Relativt billigere sykler, stadig bedre sykkel vei nett og sykler tilpasset ulik type bruk vil også medvirke til økt bruk. De mest optimistiske tror at andelen sykkeltransporter kan dobles fra dagens nivå i løpet av ganske få år.