Velg en side

Statens vegvesen og Flakstad kommune samarbeider for å få realisert gang- og sykkelveg på E10 Ramberg i Lofoten i løpet av året.

Den nye gang- og sykkelvegen vil gå langs E10 fra de nye boligområdene (foran på bildet) og inn på eksisterende veg i sentrum av Ramberg.

Flakstad kommune mangler byggeklare tomter og har utviklet to byggefelt utenfor Ramberg. Det er imidlertid et krav at gang- og sykkelveg må være på plass før det gis tillatelse til boligbygging i området. Konsulentselskapet Sweco har laget byggeplan for en forlengelse av dagens gang- og sykkelveg østover fra Ramberg sentrum til Jusnes. Kommunen har også vært i dialog med berørte grunneiere.

Positive signaler

Statens vegvesen vurderer nå om det er mulig å realisere den planlagte gang- og sykkelvegen innenfor årets budsjett.

– Dette er positive signaler for oss, og jeg håper at vi skal komme i mål. Gang- og sykkelvegen er avgjørende for at vi kan utvikle kommunesenteret. Med nye boligområder i Jusnes og Vassdalen, kan ungdommen bygge og bli boende i kommunen og ungene kan gå trygt til skolen, sier ordfører Trond Kroken i Flakstad.

Kommunen har lagt mye arbeid i reguleringplanen for området og prosjektering, og har også utarbeidet plan for trafikksikkerhet.
– Vi har også fått tilbakemelding fra mange grunneiere om at de er positive til å avgi grunn, så jeg håper at dette kommer på plass snart, sier Trond Kroken.

Avklaring etter ferien

Byggeleder Jon Roger Sørvang i Statens vegvesen understreker at det ikke er tatt noen beslutning i saken, men håper på en avklaring like etter ferien.
– I tillegg til det økonomiske, er det et spørsmål om det er praktisk mulig å få bygd gang- og sykkelvegen innenfor drifts- og vedlikeholdskontraktene vi har i dag, slik at vi unngår en tidkrevende anbudsprosess, sier Jon Roger Sørvang.

En del brikker er allerede på plass. Statens vegvesen har fyllmasse i Fjøsdalen deponi, og det er allerede gatelys på strekningen.

Kostnadene til en 1250 meters forlengelse av gang- og sykkelvegen på Ramberg anslås til mellom 15 og 20 millioner kroner.